Cases

K2E Consultancy werkt

K2E Consultancy voelt zich uitstekend thuis in complexe trajecten met veel stakeholders en het schakelen tussen strategie en praktische uitvoering. Onze managementtrajecten staan vaak in het teken van kwartiermaken/programmamanagement met oog voor proces, organisatie en kwaliteit. Onze consultancytrajecten richten zich meestal op strategie- en haalbaarheidsonderzoeken.

Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) regio Foodvalley

Opdrachtgever: VNO-NCW (penvoerder)

Functie: Lid van het (aansturende) Kernteam FOV, LTO-Noord en VNO-NCW

Thema: Energietransitie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: De rol van het REB Regio Foodvalley bij de energietransitie, Samenwerken aan de Energietransitie

Beschrijving:

Het aanjagen en opstarten van collectieve energietransitie projecten op bedrijventerreinen en in agrarische clusters in regio Foodvalley met daarbij – waar mogelijk – inzetten van slimme oplossingen om netcongestie te omzeilen door de ontwikkeling van Small Energy Hubs voor bijvoorbeeld bedrijvenclusters.

Realiseren duurzame en circulaire fabriek

Opdrachtgever: Emma Safety Footwear BV, Kerkrade

Functie: Kwartiermaker / Projectmanager (eindverantwoordelijk)

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: Alle-medewerkers-emma-onder-een-dak, Startschot-gelost-voor-eerste-zonnepanelenveld-parkstad

Beschrijving:

Het opzetten van de geheel nieuwe en duurzame ‘all-electric’ fabriekslocatie, met speciale aandacht voor het verduurzamen van logistieke en productieprocessen, logistieke systemen, transportafhandeling, inrichting van nieuwe productiehallen, aanschaf en implementatie van moderne productiemiddelen, en het verbeteren van informatiemanagement en managementsturing. Inclusief het op gang brengen van een samenwerking tussen de organisatie en gemeente om circa 8200 zonnepanelen te kunnen plaatsen op het dak en terrein van de nieuwe locatie.

Duurzaamheidsprogramma met innovatieve circulaire projectontwikkeling

Opdrachtgever: Emma Safety Footwear BV, Bunde

Functie: Strategieontwikkelaar, Kwartiermaker Duurzaamheid, Portfoliomanagement

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid

Beschrijving:

Het initiëren en lanceren van het duurzaamheidsprogramma ‘Sustainable Emma’, waaronder de introductie van innovatieve circulaire productontwikkeling, het implementeren van een materialenpaspoort, het integreren van CSR (Corporate Social Responsibility) in de supply chain en het opstarten van een retour-logistiek proces bij Emma Safety Footwear met een externe partner. Daarnaast hebben wij het projectportfolio beheerd en de afdelingen productmanagement en marketing begeleid en gecoached bij diverse projecten op het gebied van duurzaamheid om deze succesvol te kunnen realiseren en op eigen kracht voort te zetten.

Oprichter en bestuurslid energiecoöperatie

Opdrachtgever: Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A., Heusden

Functie: Strategieontwikkelaar, Programmamanager, Bestuurslid

Thema: Energietransitie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Media: Warmtenet Hedikhuizen: we trekken hier samen ons eigen plan

Beschrijving:

Een van de medeoprichters achter en communicator binnen Hedikhuizen Duurzaam, een initiatief dat via burgerparticipatie samenwerkt met de gemeente Heusden. Hedikhuizen Duurzaam streeft ernaar zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied van de energievoorziening door het installeren van zonnepanelen op daken en wateroppervlakten, evenals de implementatie van een warmtenet.

Advisering duurzaamheidsstrategie

Opdrachtgever: Comfoor BV, Doetinchem

Functie: Strategieontwikkelaar

Thema: Circulaire economie, Duurzaamheid

Beschrijving:

Het oprichten van het duurzaamheidsprogramma ‘Comfoor Circulair’, met als doel het bevorderen van circulaire productontwikkeling binnen Comfoor / Pluggerz. Dit initiatief omvatte onder andere de implementatie van materialenpaspoorten en de integratie van Corporate Social Responsibility (CSR) in de supply chain. Het programma werd na 3 jaar door ons opnieuw beoordeeld en herijkt om de voortgang en relevantie te waarborgen.

Opstellen strategisch programmaplan voor informatie-uitwisseling

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland en 5 RUD’s, ’s-Gravenhage

Functie: Strategisch adviseur / Kwartiermaker

Thema: Digitale transformatie

Beschrijving:

Het opstellen en ondersteunen bij de formulering van een strategisch programmaplan voor “informatie-uitwisseling” dat betrekking heeft op de Provincie Zuid-Holland en vijf Omgevingsdiensten. Dit programma richt zich op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en vergunningverlening, ter voorbereiding op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Opzetten exploitatie- en beheerorganisatie
 Glasvezelcoöperatie

Opdrachtgever: Midden-BrabantGlas, Berkel-Enschot

Functie: Strategieontwikkelaar, Bestuurslid

Thema: Digitale transformatie, Toekomstbestendigheid van bedrijf en samenleving

Beschrijving:

Midden-BrabantGlas is een regionale uitvoeringsorganisatie met een eigen vermogen van meer dan 18 miljoen euro aan glasvezelinfrastructuur en ledenbestand van 4500 personen. K2E Consultancy heeft succesvol een volledig gedigitaliseerde en uitbestede exploitatie- en beheerorganisatie voor de coöperatie Midden-BrabantGlas opgezet en afgerond, inclusief de ontwikkeling van een Handboek beheerorganisatie.

Barrièremeting ten behoeve van risicomanagement

Opdrachtgever: Enexis Netbeheer B.V. ’s-Hertogenbosch

Functie: Projectmanager

Thema: Energietransitie

Beschrijving:

Het mede- inrichten van barríèremetingen ten behoeve van de risicobeheersing voor de afdeling Assetmanagement.

Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet

Opdrachtgever: Enexis Netbeheer B.V. ’s-Hertogenbosch

Functie: Kwartiermaker / programmamanager

Thema: Digitale transformatie, Energietransitie

Beschrijving:

Het definiëren en opstarten van het programma ‘Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet evenals het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor deze implementatie. Ook namen wij deel aan nationale initiatieven zoals ‘COGO’ en het platform LEO.

Verkenning rechtsvorm voor bouw windmolenpark

Opdrachtgever: Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin, Heusden

Functie: Strategisch adviseur

Thema: Energietransitie

Media: Onderzoeksrapport via website gemeente Heusden

Beschrijving:

Het begeleiden en verkennen van een nieuwe organisatie en rechtsvorm van de initiatief-organisatie ‘Vereniging Duurzaam tussen Dijk en Duin’ voor de bouw van een windmolenpark, in samenwerking met de gemeente Heusden.

Uitvoeringsprogramma Nijkerk Duurzaam

Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk, Nijkerk

Functie: Kwartiermaker / Programmamanager

Thema: Duurzaamheid, Energietransitie

Beschrijving:

Het initiëren, ontwerpen en aansturen van het Uitvoeringsprogramma Nijkerk Duurzaam 2019-2021. Dit programma omvatte onder andere het thema duurzame energieopwekking, de overgang naar duurzame warmtebronnen, energiebesparingsmaatregelen, de bevordering van duurzame mobiliteit, het stimuleren van de circulaire economie, en het faciliteren van effectieve communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden. Bovendien was er een nauwe samenwerking met de RES regio Foodvalley, waardoor er een sterke synergie ontstond tussen de verschillende initiatieven.

Impact-analyse Digitaal Stelsel Omgevingswet

Opdrachtgever: Brabant Water, 's-Hertogenbosch

Functie: Impact-Analyst, Strategisch adviseur

Thema: Digitale transformatie

Beschrijving:

Het uitvoeren van een impactanalyse voor de implementatie, evenals het verstrekken van advies bij het definiëren en opstarten van het programma ‘Implementatie Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet’. Dit omvatte ook het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de daadwerkelijke implementatie.

Van RES1.0 naar regionaal Uitvoeringsprogramma RES

Opdrachtgever: RES regio Noord- en Midden Limburg, Venlo

Functie: Technisch programmamanager & Strategisch adviseur

Thema: Duurzaamheid, Energietransitie

Beschrijving:

Van het begeleiden van het proces om te komen tot een RES 1.0 tot het ontwikkelen van een afwegingskader voor Grootschalige Duurzame Opwek in samenwerking met 17 verschillende partijen, dat inmiddels is overgenomen door meerdere RES-regio’s. Daarnaast kregen wij de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 voor de RES in Noord- en Midden Limburg. Als leidinggevende hield K2E Consultancy toezicht op de voortgang van verschillende RES-projecten, waaronder Duurzame Opwekking, Landschappelijke Inrichting, Participatie, Warmtetransitie en Energiebesparing.

Programma Energietransitie/RES regio Foodvalley

Opdrachtgever: Regio Foodvalley, Ede

Functie: Programmamanager

Thema: Energietransitie

Media: Smart Energy Hubs en lokale energiecoöperaties, Nieuwe inzichten op stakeholderconferentie RES, Partijen hebben elkaar nodig voor oplossingen

Beschrijving:

Het begeleiden van het proces om te komen tot een Energieprogramma/RES 2022/2023. Gevolgd door het leiden en monitoren van de voortgang van verschillende RES-projecten. Hierbij lag, naast Grootschalige Duurzame Opwek en het RESbod, de nadruk op Duurzaam Ondernemen, Energie-infrastructuur en de Warmtetransitie met Energiebesparing.
Als vervolgtraject is er gewerkt aan een alomvattend programma voor de Energietransitie voor de periode 2024-2026, dat vier hoofdthema’s omvat: duurzame energieopwekking, de overgang naar duurzame warmtebronnen, het Energiesysteem van de Toekomst inclusief aanpak van netcongestie en de provinciale P-Mieken, en de oprichting van een Regionaal Energieteam voor Agrariërs en Bedrijven. Hierbij speelt het Energiesysteem van de Toekomst voor de regio Foodvalley 2040, in samenhang met de Verstedelijkingsstrategie, een centrale rol.

De aanpak van K2E Consultancy heeft ons geholpen om op te bloeien en vooruitgang te boeken bij het zelfvoorzienend maken van de energievoorziening in onze gemeenschap. Frank Cooler - Voorzitter Energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam