Energietransitie

De energietransitie is niet meer weg te denken binnen de maatschappij. Het draait om het structureel veranderen van energieopwekking, het energiegebruik en -verbruik. De verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen draait daarom niet meer om ‘of’, maar om hoe en wanneer.

De transitie van energie is een complexe opgave, maar het wordt ook gezien als aanjager van innovatie. Er zijn nieuwe oplossingen nodig. Decentrale duurzame energie, energiebesparing, wonen zonder aardgas, een infrastructuur voor elektrisch vervoer en meer sturing van de elektriciteitsvraag zijn daarbij centrale thema’s. Samenwerking tussen gemeenten, netbeheerders, het bedrijfsleven en lokale energie-initiatieven is daarbij een must.

De opkomst van lokale energiecoöperaties: bouwstenen voor een duurzame samenleving

Verduurzaming van de gebouwde omgeving leidt tot het ontstaan van energiecoöperaties op lokaal niveau. Als een gemeenschap de ambitie heeft om volledig zelfvoorzienend te worden, zou dat moeten kunnen. De beschikbaarheid van techniek is niet het probleem, want middelen om stroom op te wekken zijn toegankelijk voor iedereen. Daarmee vervullen energiecoöperaties steeds belangrijk wordende rol in de samenleving.

De noodzaak van bewustwording en samenwerking

Er is geen tijd te verliezen – organisaties moeten nadenken over en zich gaan voorbereiden op de omslag naar duurzame energie. Dit begint met bewustwording van de noodzaak en urgentie van de energietransitie. Om de omslag naar duurzame energie te maken, moeten we niet alleen nieuwe technologische oplossingen ontwikkelen, maar ook intensiever met elkaar en de overheid samenwerken. De uitdaging is zo groot dat we die alleen maar samen kunnen aangaan.

Van RES1.0 naar regionaal Uitvoeringsprogramma RES

Opdrachtgever: RES regio Noord- en Midden Limburg, Venlo

Functie: Technisch programmamanager & Strategisch adviseur

Thema: Duurzaamheid, Energietransitie

Beschrijving:

Van het begeleiden van het proces om te komen tot een RES 1.0 tot het ontwikkelen van een afwegingskader voor Grootschalige Duurzame Opwek in samenwerking met 17 verschillende partijen, dat inmiddels is overgenomen door meerdere RES-regio’s. Daarnaast kregen wij de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 voor de RES in Noord- en Midden Limburg. Als leidinggevende hield K2E Consultancy toezicht op de voortgang van verschillende RES-projecten, waaronder Duurzame Opwekking, Landschappelijke Inrichting, Participatie, Warmtetransitie en Energiebesparing.

Uitvoeringsprogramma Nijkerk Duurzaam

Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk, Nijkerk

Functie: Kwartiermaker / Programmamanager

Thema: Duurzaamheid, Energietransitie

Beschrijving:

Het initiëren, ontwerpen en aansturen van het Uitvoeringsprogramma Nijkerk Duurzaam 2019-2021. Dit programma omvatte onder andere het thema duurzame energieopwekking, de overgang naar duurzame warmtebronnen, energiebesparingsmaatregelen, de bevordering van duurzame mobiliteit, het stimuleren van de circulaire economie, en het faciliteren van effectieve communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden. Bovendien was er een nauwe samenwerking met de RES regio Foodvalley, waardoor er een sterke synergie ontstond tussen de verschillende initiatieven.

Meer cases

Vanuit inhoudelijke expertise heeft K2E Consultancy op een deskundige wijze sturing geven aan de RES projecten waaronder Duurzame Opwek, Landschappelijke inrichting, Participatie, Warmtetransitie en Energiebesparing. Met veel plezier kijk ik terug naar de samenwerking met Eugène, waarbij hij mij en het programmateam met raad en daad heeft bijgestaan.
 Michèle Bartels-de Vringer - Programmamanager RES NML 2020-2023